Verkoopsvoorwaarden

1. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van alle door ons afgesloten contracten, en vormen wet voor de partijen, voor al de schikkingen waaraan niet uitdrukkelijk afbreuk gedaan werd d.m.v. bijzondere voorwaarden. Alle, al dan niet gedrukte andersluidende bepalingen, door de koper gesteld en niet uitdrukkelijk door ons aangenomen, zijn nietig.

2. Leveringstermijnen zijn afhankelijk van de omstandigheden en worden zodoende slechts opgegeven bij benadering doch zonder de minste verbintenis. Overschrijden der vooropgestelde termijnen, machtigt de klant niet de bestelling te annuleren en/of schadevergoeding te vorderen.

3. De klant vrijwaart ons voor iedere daad van hemzelf of van derden waaruit voor ons oponthoud voorkomt. Eventueel aldus verloren uren zullen door ons bijgefactureerd worden, als supplement op de overeengekomen prijs.

4. De goederen en planten blijven onze eigendom tot zij volledig zijn betaald. De koper is gehouden de nog niet volledig betaalde goederen op ons eerste verzoek terug te geven en mag deze dan ook onder geen enkele vorm vervreemden noch verpanden. Tijdens de werken liggen zij op de werf onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

5. Eventuele klachten dienen bekend gemaakt te worden bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering en/of plaatsing. Nadien zullen zij niet meer in aanmerking kunnen komen en zal het geleverde onherroepelijk aanvaard zijn door de koper. Een ingediende klacht machtigt de koper niet de betaling van de vervallen bedragen uit te stellen.

6. Bij aanvang der werken gaan wij ervan uit dat de koper in het bezit is van alle nodige documenten inzake bouwtoelating. De klant neemt zelf de verantwoordelijkheid op voor de werken welke hij laat uitvoeren zonder in het bezit te zijn van een geldige bouwtoelating, zodoende dat in voornoemd geval en/of in overtreding met om het even welke overheidsbepaling, de klant erkent ons te zullen vrijwaren voor alle kosten en/of boetes die daaruit hoe dan ook zullen voortkomen.

7. Al onze leveringen zijn contant betaalbaar op ons adres of op één van onze rekeningen.

8. Alle openstaande facturen worden vanaf hun vervaldatum van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, verhoogd met intresten à 1,5 % per maand.

9. Bij wanbetaling zal een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 15 % op de hoofdsom verschuldigd zijn. Wij behouden ons evenwel het recht voor eventuele hogere schade te bewijzen.

10. Het niet naleven van om het even welke vervaldatum van betaling en iedere aantasting van welke aard ook van de kredietwaardigheid van de klant, o.m. het bekend worden van een geprotesteerde wissel of een bestaand beslag ten zijnen laste, machtigen ons, naar keuze, rechtens en zonder ingebrekestelling : hetzij de onmiddellijke betaling te eisen van alle door de klant verschuldigde bedragen, hetzij de lopende contracten op te zeggen, met weerhouding van, de reeds ontvangen gedeeltelijke betaling en/of terugbetaling van de reeds geleverde goederen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

11. Alle eventuele betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.